11.19.2014

Navy Blue

Photos by Sarper Kesim11.18.2014

Tasselled Shirt

Photos by Sarper Kesim


Autumn Look

Photos by Sarper Kesim11.17.2014

Pied -de-Poule Jacket

Photos by Sarper Kesim


11.13.2014

Hair Care